วัตถุประสงค์ของธุรกิจคืออะไร?

ธุรกิจคืออะไรและตัวอย่างคืออะไร?

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ: 5 วัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดของธุรกิจ ห้าวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดของธุรกิจอาจจำแนกได้ดังนี้: 1. … (i) กำไรกำไร: … (ก) การสร้างลูกค้า: … (ข) ปกติ นวัตกรรม: … (c) การใช้ทรัพยากรที่ดีที่สุด: … (i) การผลิตและการจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ: รายการอื่น ๆ…

Posted Under Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *