ธุรกิจหลักหมายถึงอะไร?

ธุรกิจคืออะไร

ธุรกิจหลัก หมายถึง ธุรกิจหลักของบริษัทที่เปิดเผยในรายงานธุรกิจของบริษัท

Posted Under Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *